Witamy na stronie rekrutacyjnej Szkół Fundacji Królowej św. Jadwigi

Prosimy o dokładne i rozważne wypełnianie poniższych danych, ich poprawność ma kluczowe znaczenie w sprawnym przeprowadzeniu rekrutacji.
Nazwa szkoły, do której chcesz się zapisać:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu Przecław 3, 72-005 Przecław

Klasa
Dane ucznia/uczennicy
Uwaga! Uczniowie przechodzący z innej szkoły kontynuują naukę języków obcych z poprzedniej szkoły.

Dane matki / opiekunki prawnej

Należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający:

 • jeżeli ojciec/matka nie żyje: kopię aktu zgonu
 • jeżeli ojciec/matka jest pozbawiony/a praw rodzicielskich: kopię dokumentu sądowego oraz oświadczenie rodzica że dostarczony dokument na dzień składania wniosku jest aktualny
 • w przypadku samotnego wychowywania dziecka: kopię aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku opiekuna/opiekunki prawnej należy dołączyć zaświadczenie o złożeniu przyrzeczenia
Dane ojca / opiekuna prawnego

Należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający:

 • jeżeli ojciec/matka nie żyje: kopię aktu zgonu
 • jeżeli ojciec/matka jest pozbawiony/a praw rodzicielskich: kopię dokumentu sądowego oraz oświadczenie rodzica że dostarczony dokument na dzień składania wniosku jest aktualny
 • w przypadku samotnego wychowywania dziecka: kopię aktu urodzenia dziecka
 • w przypadku opiekuna/opiekunki prawnej należy dołączyć zaświadczenie o złożeniu przyrzeczenia
Uwagi dodatkowe

0/400

Zgoda Kandydata do szkoły na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
Jako rodzic/opiekun prawny wskazanego wyżej kandydata na ucznia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu, jako Administratora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz działając w swoim imieniu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora tej Szkoły moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły. Jestem jednocześnie świadomy/świadoma, iż:
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji;
 • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody - w takim przypadku należy zgłosić się do Dyrektora Szkoły;
 • podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);
 • moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone;
 • jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo zawiadomienia Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.